Γενικοί Όροι Εμπορικών Συναλλαγών (ΓΟΕΣ)

 1. Γενικά
  • Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Εμπορικών Συναλλαγών είναι μέρος κάθε εμπορικής συμφωνίας που συνάπτει η Εταιρεία (εφεξής Πωλητής)
  • Συμφωνίες με Πελάτη (εφεξής Αγοραστής) που αντίκεινται στους ΓΟΕΣ δεν αναγνωρίζονται εκτός αν ο Πωλητής έχει αποδεχθεί ρητά κάθε μία από αυτές μεμονωμένα και γραπτώς
  • Ο Αστικός Κώδικας της Ελληνικής Νομοθεσίας και οι εκάστοτε νόμοι και συμβάσεις που διέπουν το εμπόριο εντός συνόρων και το διεθνές εμπόριο υπερέχουν των ΓΟΕΣ
 2. Προσφορές – Παραγγελίες
  • Προσφορές του Πωλητή όσον αφορά την τιμή, την ποσότητα, τον χρόνο παράδοσης ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω ανάγκης προσαρμογής στις διακυμάνσεις των πρώτων υλών, χωρίς προειδοποίηση
  • Παραγγελίες του Αγοραστή που έχει πιστοποιήσει ο Πωλητής γραπτώς, είναι δεσμευτικές για τον Πωλητή
 3. Τιμολόγηση
  • Τιμολογούνται οι ποσότητες που έχουν παραδοθεί και οι παροχές υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την στιγμή της τιμολόγησης επιπλέον του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
  • Οι τιμές ισχύουν (ΕΧW) δηλαδή για παράδοση στην αποθήκη του Πωλητή.
  • Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για αύξηση τιμών στα μεταφορικά για τα οποία δεν δεσμεύεται. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση λόγω αύξησης των μεταφορικών για την οποία ο Πωλητής δεν ευθύνεται.
 4. Πληρωμές
  • Ο Αγοραστής πρέπει να τηρεί τον τρόπο πληρωμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης
  • Σε περίπτωση που τιμολόγια του Αγοραστή είναι ληξιπρόθεσμα ο Πωλητής μπορεί να κινηθεί με όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να εισπράξει την οφειλή.
  • Ο ΦΠΑ των τιμολογίων πληρώνεται μέχρι την 25η του επόμενου μήνα ανεξάρτητα από την συμφωνία πληρωμής της καθαρής αξίας του τιμολογίου
  • Η πληρωμή μέσω επιταγής θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί πριν την πιστοποίηση παραγγελίας του Πωλητή προς τον Αγοραστή
  • Έξοδα που προκύπτουν από επιταγές δίχως αντίκρυσμα βαρύνουν τον Αγοραστή
  • Έγκυρη πληρωμή θεωρείται αυτή όπου τα χρήματα είναι στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.
 5. Παραδόσεις Εμπορευμάτων
  • Ο Πωλητής προσπαθεί για να προμηθεύει τον Αγοραστή με το εμπόρευμά του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
  • Η ημερομηνία παράδοσης μπορεί να έχει απόκλιση +/-5 ημέρες εκτός εκτάκτων καταστάσεων.
  • Σε περίπτωση απόκλισης από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ο Πωλητής δεν ευθύνεται
  • Ημέρα παράδοσης θεωρείται η μέρα που ο Αγοραστής παραλαμβάνει το εμπόρευμα στην αποθήκη του
  • Ο Πωλητής δικαιούται να προχωρήσει σε τμηματική παράδοση με την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή
  • Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει περισσότερο από 8 εβδομάδες από το συμφωνημένο ο Αγοραστής μπορεί να υποχωρήσει από την σύμβαση
  • Ανωτέρα Βία θεωρούνται : απρόβλεπτες διακοπές στη λειτουργία της επιχείρησης, πυρκαγιά, πλημμύρες, σεισμός, καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ελλείψεις πρώτης ύλης κτλ
 6. Όροι Παράδοσης
  • Οι Όροι παράδοσης αναφέρονται στην προσφορά και κατά συνέπεια στην πιστοποίηση παραγγελίας του Πωλητή προς τον Αγοραστή και αποτελούν μέρος της σύμβασης
  • Τους ΓΟΕΠ διέπουν οι Incoterms 2010
  • EXW –Ex Works –Εκ του Εργοστασίου : Ο Πωλητής έχει το προϊόν έτοιμο (συσκευασμένο προς μεταφορά) έξω από τις εγκαταστάσεις του τη συμφωνημένη ημερομηνία. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από εκεί από τον Αγοραστή, ο οποίος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε ρίσκο περιλαμβάνεται στη μεταφορά του εμπορεύματος από το σημείο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού (κίνδυνος φθοράς/ απώλειας), όπως επίσης και για τα σχετικά έξοδα μεταφοράς, τους φόρους και τους δασμούς.
  • FCA – Free Carrier – Ελεύθερο στο μεταφορέα : Ο Πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που του υποδεικνύει ο Αγοραστής σε ένα προσυμφωνημένο μέρος. Ο Αγοραστής από τη στιγμή της παράδοσης στον μεταφορέα αναλαμβάνει την κυριότητα του φορτίου και τον κίνδυνο μεταφοράς, καθώς θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μεταφορά τους στον τελικό προορισμό.
  • DAP – Delivered at Place –Παραδοτέο στον τόπο προορισμού : Ο Πωλητής αναλαμβάνει τη μεταφορά σε συγκεκριμένο προορισμό, συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους και κινδύνου μέχρι το εμπόρευμα να είναι έτοιμο να εκφορτωθεί από τον Αγοραστή στον τόπο προορισμού. Ο Αγοραστής καλύπτει το κόστος εισαγωγής των εμπορευμάτων.
  • CFR – Cost and Freight : Αξία και Ναύλος : Ο Πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα πάνω στο πλοίο και υποχρεούται να πληρώσει το κόστος και το ναύλο για τη μεταφορά των προϊόντων στο λιμάνι προορισμού. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταφέρεται στον Αγοραστή τη στιγμή που το εμπόρευμα θα περάσει το στηθαίο του πλοίου. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος και για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο που ενδέχεται να ανακύψει μετά την φόρτωση και την αποστολή των εμπορευμάτων. Επιπλέον, ο Πωλητής οφείλει να παρέχει στον Αγοραστή όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τις φορτωτικές- που έχουν συνταχθεί με βάση την συμφωνία πώλησης- για τη διευκόλυνσή του για την εκφόρτωση, τον εκτελωνισμό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς μέχρι τις δικές του εγκαταστάσεις
  • CIF – Cost Insurance and Freight –Αξία Ασφάλεια και Ναύλος : Ο Πωλητής υποχρεούται όπως στον CFR να καλύψει όλα τα κόστη μεταφοράς του εμπορεύματος έως το λιμάνι προορισμού, όμως επιπλέον υποχρεούται να πληρώσει για τη θαλάσσια ασφάλιση του εμπορεύματος (ο ίδιος μπορεί να επιλέξει την ελάχιστη ασφάλιση). Ο κίνδυνος μεταφοράς μεταφέρεται στον Αγοραστή μετά την φόρτωση του εμπορεύματος στο πλοίο και εάν επιθυμεί επιπλέον ασφάλιση, τότε καλύπτει ο ίδιος την επιπλέον αυτή δαπάνη. Ο Πωλητής οφείλει να αποστείλει στον Αγοραστή όλες τις φορτωτικές, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τον εκτελωνισμό, την εισαγωγή και την παραλαβή του εμπορεύματος στις εγκαταστάσεις του
  • Καταμερισμός των υποχρεώσεων και του κινδύνου ανάμεσα στον αγοραστή και στον προμηθευτή

http://humantec.gr/el/how-to/scm/diethneis-emporikoi-oroi-incoterms

 1. Παρακράτηση κυριότητας
  • Η μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων από τον Πωλητή στον Αγοραστή γίνεται όταν ο Αγοραστής έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των δευτεροβάθμιων αξιώσεων, όπως απαιτήσεις για αποζημίωση και είσπραξη επιταγών.
  • Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, χωρίς τη χορήγηση παράτασης και χωρίς να αποσύρεται από τη σύμβαση, να απαιτήσει από τον Αγοραστή να παραιτηθεί από τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας εφόσον ο Αγοραστής δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Πωλητή
  • Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας έχουν υποστεί επεξεργασία, ο Αγοραστής έχει θεωρηθεί ότι ενήργησε για λογαριασμό του Πωλητή. Ο Πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία του που επεκτείνεται στα προϊόντα που προέρχονται από την μεταποίηση.
  • Σε περίπτωση που ο Αγοραστής πουλήσει το εμπόρευμα, γινόμαστε αυτομάτως κάτοχοι των εκ της πωλήσεως αυτής προερχομένων εξοφλητικών του απαιτήσεων. Ο Αγοραστής υποχρεούται να διαφυλάξει το εις ημάς ανήκον ποσό και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο Αγοραστής ποινική ευθύνη.
  • Σε περίπτωση στρεψοδικίας εκ μέρους του Αγοραστή ως προς την γνωστοποίηση του τελευταίου Αγοραστή και εκχώρηση της απαιτήσεώς του, δικαιούμεθα εκ της καταπιστευματικής κυριότητας που έχουμε στο ακόμη μη πληρωθέν εμπόρευμα, να στραφούμε απ’ ευθείας κατά του τελικού Αγοραστή και να ζητήσουμε την παράδοση του εμπορεύματος, ή την απ’ ευθείας σε μας πληρωμή του τιμήματος
  • Ο Αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας σε καλή κατάσταση, να τα επισκευάζει με δικά του έξοδα και να τα ασφαλίζει.
 2. Τυπωμένα Αγαθά
  • Ο Πωλητής δεν φέρνει ευθύνη έναντι πνευματικών δικαιωμάτων κτλ σε σχέση με τυπωμένα προϊόντα που του παραγγέλνει ο Αγοραστής.
  • Η μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων είναι αποκλειστική ευθύνη του Αγοραστή
  • Ο Πωλητής πρέπει να έχει την γραπτή επιβεβαιωμένη έγκριση από τον Αγοραστή πριν την εκτύπωση του τελικού προϊόντος
  • Μικρές αποκλίσεις κατά την παραγωγή είναι αποδεκτές
  • Τα σχέδια και οι μακέτες που ετοιμάζει ο Πωλητής παραμένουν ιδιοκτησία του Πωλητή. Τα σχέδια και οι μακέτες που παρέχει έτοιμα ο Αγοραστής στον Πωλητή επιστρέφονται στον Αγοραστή.
  • Ο Πωλητής διατηρεί τα σχέδια και τις μακέτες για τουλάχιστον 2 χρόνια από την τελευταία παραγγελία του Αγοραστή
 1. Αποζημίωση
  • Η αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης περιλαμβάνει 1)τη θετική ζημία και 2) το διαφυγόν. Στη θετική ζημία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το καταβληθέν τίμημα, η αμοιβή δικηγόρου. Η θετική ζημία περιλαμβάνει και την αξίωση για επιστροφή τυχόν προκαταβληθέντος τιμήματος. Στην αποθετική ζημία λογίζεται ποσό ίσο με την αντικειμενική αξία, κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, το οποίο θα είχε στην κυριότητά του ο αγοραστής αν δεν υπήρχε το νομικό ελάττωμα
 2. Χαρακτηριστικές ιδιότητες και Ελαττωματικά αγαθά
  • Το εμπόρευμα έχει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας όταν το εμπόρευμα που παραδίδεται δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, και ιδίως :
   • Αν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή, το δείγμα ή υπόδειγμα που πρότεινε ο Πωλητής
   • Αν δεν είναι κατάλληλο για τη συνήθως προοριζόμενη χρήση
   • Αν δεν έχει την ποιότητα ή απόδοση που προσδοκά εύλογα ο Αγοραστής από εμπόρευμα της ίδιας κατηγορίας. Εδώ λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες δηλώσεις του Πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου, ιδίως στο πλαίσιο της σχετικής διαφήμισης ή επισήμανσης, εκτός αν ο Πωλητής δεν γνώριζε και δεν όφειλε να γνωρίζει τη δήλωση
   • Αν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης και πραγματοποιήθηκε από τον Πωλητή πλημμελώς ή η πλημμελής εγκατάσταση από τον Αγοραστή οφείλεται στην παράλειψη παροχής σωστών οδηγιών από τον πωλητή
   • Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που διαπιστώνεται εντός ενός μήνα από την παράδοση τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμβιβάζεται με τη φύση του εμπορεύματος, του ελαττώματος ή της έλλειψης
  • Αν κατά την τροπή του κινδύνου το πράγμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή του λείπει ιδιότητα ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει :
   • Διόρθωση του εμπορεύματος, ή
   • Αντικατάσταση του εμπορεύματος ή
   • Μείωση του τιμήματος ή
   • Υπαναχώρηση και
   • Σωρευτικά με ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα, αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από αυτό ή
   • Διαζευκτικά με τα ανωτέρω, αποζημίωση για την μη εκπλήρωση της σύμβασης
   • Όλα τα παραπάνω ισχύουν με βάση την νομοθεσία
  • Τα δικαιώματα του Αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά
  • Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον Αγοραστή, ακόμα και αν ο Αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του Πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι η παραγραφή για τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της προθεσμίας αρχίζει από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν
  • Ο χρόνος που διαρκεί η συντηρητική απόδειξη που ζήτησε ο Αγοραστής διακόπτει την παραγραφή
  • Ο Πωλητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την παραγραφή των προηγούμενων άρθρων αν απέκρυψε ή αποσιώπησε με δόλο το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας
 3. Τεχνικές συμβουλές, Αξιοποίηση και Επεξεργασία
  • Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει και ο ίδιος τα προϊόντα που του παραδίδονται από τον Πωλητή για την καταλληλότητα τους για την προβλεπόμενη χρήση παρά τις τεχνικές συμβουλές που παρέχει ο Πωλητής.
 4. Εμπορικά Σήματα
  • Η χρήση των εμπορικών σημάτων του Πωλητή πρέπει να έχει αδειοδοτηθεί γραπτώς από τον Προμηθευτή.
 5. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Για κάθε διαφορά υπεύθυνα είναι τα αρμόδια δικαστήρια
  • Αν η παραγγελία για την αποστολή εμπορευμάτων δίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ΦΑΞ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται η έδρα του Πωλητή.