Κανονισμός Δεοντολογίας

Εισαγωγή
Για την εύρυθμη λειτουργία της, η Εταιρεία έχει καθορίσει βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από το σύνολο του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της. Πρωταρχικό στόχο του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας.
Η φιλοσοφία της Εταιρείας επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, στην ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και στα ευέλικτα συστήματα διοίκησης.
Η ανάγκη καταγραφής κανόνων δεοντολογίας προέκυψε κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας, την αύξηση του προσωπικού της, την ανάγκη για αποτροπή συμπεριφορών που προκαλούν δυσλειτουργία στην εύρυθμη καθημερινότητα της και στην  εξελισσόμενη διαρκώς αγορά.
Η βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία θεωρείται ουσιώδης για την αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.
Σημειώνεται ότι οι αρχές που περιγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν την εργατική νομοθεσία, τη νομολογία, τις συμβάσεις ή τους κανονισμούς εργασίας αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζόμενούς της.
Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να τηρούν εμπιστευτική κάθε πληροφορία σχετική με την Εταιρεία και το αντικείμενο των εργασιών της.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας

1. Νομοταγείς Συμπεριφορά
Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους της Χώρας που δραστηριοποιούμαστε και ισχύει ανεξάρτητα από τις κυρώσεις. Παράνομες πράξεις θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας και η εταιρεία τις καταδικάζει. Οι εργαζόμενοι που ενεργούν παράνομα δεν καλύπτονται από την Εταιρεία.
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται, να συμμορφώνονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ανάλογα με τα καθηκοντά τους απέναντι στους νόμους του κράτους.
Άγνοια Νόμου δεν υφίσταται.

2. Φόροι και Επιδοτήσεις
Συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τους φόρους και τις επιδοτήσεις και δεν παρέχουμε καμία βοήθεια για φοροδιαφυγή ή απάτη.

3. Ιδιοκτησία της εταιρείας και επιχειρηματικό απόρρητο
Προστατεύουμε την πνευματική και υλική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
Υφιστάμενοι πόροι αντιμετωπίζονται με προσοχή και σύμφωνα με τον σκοπό υπαρξής τους. Τα αυτοκίνητα, τα τηλέφωνα οι υπολογιστές κτλ χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση.
Σε περίπτωση ζημιάς κάποιου εργαλείου ή αυτοκινήτου ο υπάλληλος θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση για να φροντίζει για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
Περιττά έξοδα θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων.
Οι χώροι της εταιρείας είναι για αποκλειστική χρήση των εμπορευμάτων της εταιρείας και όχι για προσωπικά είδη των υπαλλήλων

4. Απαγόρευση Διακρίσεων
Η εταιρεία συμπεριφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ίσα, ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κτλ. Συνεργαζόμαστε με όλους σωστά και τίμια.

5. Τεκμηρίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και εχεμύθεια
Εσωτερικές και εξωτερικές ενημερώσεις πρέπει να είναι γραπτές ακριβείς και πλήρεις ώστε ο αποδέκτης να μπορεί να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα. Η σύνταξη των αναφορών γράφεται με αντικειμενική έκφραση.
Τα έγγραφα της εταιρείας δεν πρέπει να καταστρέφονται ή να τροποποιούνται.
Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών μας δεν δινόνται ποτέ σε τρίτους, εκτος σε περιπτώσεις εισαγγελικής διαταγής, και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας δόθηκαν. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR

6. Ειλικρίνεια – Αξιοπιστεία – Λιτότητα
Τα λόγια και οι πράξεις μας πρέπει να είναι σε αρμονία.
Το αυθεντικό μας καθιστά έμπιστους και δυναμώνει την σχέση με τους συναδέλφους μας, τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας.
Λιτότητα σημαίνει αποφυγή σπατάλης η οποία δεν είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Οι πόροι μας πρέπει να αξιοποιούνται εκεί που υπάρχει ανάγκη και μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

7. Πελάτες – Προμηθευτές
Η εταιρεία επιθυμεί να θεμελιώσει με τους πελάτες και τους προμηθευτές της μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που βασίζονται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον. Σεβόμαστε τα υλικά και άυλα περιουσιακά δικαιώματα των εμπορικών συνεργατών μας σε σχέση με ό,τι μας εμπιστευτούν. Διαφυλάττουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.
Η εταιρεία συμπεριφέρεται σε όλους τους πελάτες της, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με υπευθυνότητα, εντιμότητα και αμεροληψία. Δεσμευόμαστε να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με έντιμο και δίκαιο τρόπο. Διασφαλίζουμε την ορθότητα και αξιοπιστία των δηλώσεων μας τόσο σε επίπεδο μαζικής επικοινωνίας όσο σε και επίπεδο προσωπικής επαφής με τους εμπορικούς μας συνεργάτες.
Η εταιρεία παρέχει σε όλους τους δυνητικούς προμηθευτές ισότιμες ευκαιρίες χωρίς μεροληψία. Η επιλογή προμηθευτών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως ή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η ταχύτητα των παραδόσεων, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυτότητα, καθώς και η εμπειρία και τεχνογνωσία του προμηθευτή.

8. Ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή πολιτική
Η εταιρεία και όλοι οι εργαζομένοι της, εφαρμόζουν την νομοθεσία περί θεμιτού ανταγωνισμού και αντιμονοπωλιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απέχουμε από σχέσεις με ανταγωνιστές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως παράνομες.

9. Ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
Η εμπιστοσύνη των πελατών μας βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό.

10. Εργαζόμενοι
Α. Συνεργασία:
Ο κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει τον άλλο ισότιμα και με σεβασμό.
Ο κάθε εργαζόμενος συνεργάζεται με τον συνάδελφό του με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ο κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις πράξεις του.
Έχοντας κατανοήσει τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης, η διοίκηση της εταιρείας αναπτύσσει δραστηριότητα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι αμοιβές βασίζονται στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις. Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη και ικανοποιητικό μισθό για την σωστή διαβίωση των εργαζομένων της. Το ωράριο εργασίας προβλέπεται από την νομοθεσία.
Η διοίκηση διευκολύνει τους υπαλλήλους σε ευαίσθητη κατάσταση (εγκυμοσύνη, ασθένεια συγγενικών προσώπων κτλ)
Οι ημέρες άδειας προβλέπονται από την νομοθεσία.
Οι υπάλληλοι συμμετέχουν στις εκθέσεις και όσον αφορά την δημιουργία και όσων αφορά την εκτέλεση της έκθεσης .

11. Επικοινωνία Προσωπικού και Διοίκησης
Το προσωπικό θα πρέπει να αναφέρεται στη Διοίκηση, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, για οτιδήποτε το απασχολεί, με ιδέες, προτάσεις βελτιώσεις, παράπονα κτλ

12. Κερδοφορία 
Ενεργούμε κοινωνικά και υπεύθυνα και προσπαθούμε να πετύχουμε οικονομικά.
Θέλουμε και πρέπει ως εταιρεία να κερδίζουμε επαρκώς για να εξασφαλίζουμε την συνέχιση της εταιρείας. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψη τις δραστηριότητες, τις ανάγκες των εργαζομένων και των ανθρώπων γύρω μας. 
Απερίσκεπτη επιδίωξη κέρδους την απορρίπτουμε.

13. Καινοτομία
Αναζητούμε και προσφέρουμε νέες ιδέες με μέλλον. Προσαρμόζοντας την τεχνολογία στον πελάτη μας, προσπαθούμε να ικανοποιούμε τις προσδοκίες του. Καλυτερεύουμε διαρκώς τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.